Retrospektywna ocena śmiertelności pacjentów z podejrzeniem zespołu obturacyjnego bezdechu sennego. Analiza parametrów biochemicznych u pacjentów z różną ciężkością OBS.

Początek badania: Listopad 2019
Planowany koniec badania: Luty 2022

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY A RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą spowodowaną powtarzającymi się epizodami zamknięcia lub zwężenia górnych dróg oddechowych w czasie snu. W Stanach Zjednoczonych występuje u około 9% kobiet i 24% mężczyzn, natomiast w Polsce u 5% kobiet oraz u 17% mężczyzn. W konsekwencji choroba ta prowadzi do niedotlenienia tkanek i narządów, a następnie do zaburzenia ich funkcjonowania. W ciągu dnia pacjenci odczuwają nadmierną senność, zmęczenie oraz zaburzenia pamięci i koncentracji. Fragmentacja snu, powtarzająca się hipoksemia i nadmierna aktywność układu współczulnego powodują wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i wystąpienia zaburzeń rytmu. Powiązanie OBS ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych jest podkreślane w wielu pracach, jednak nie do końca znane są inne przyczyny zgonów w tej grupie pacjentów. 

CEL BADANIA RETROSPEKTYWNEGO

Celem badania jest ustalenie przyczyn zgonu pacjentów (analiza retrospektywna) skierowanych do Ośrodka Diagnostyki Leczenia Zaburzeń Snu, Bezdechu Sennego i Chorób Układu Oddechowego w Łodzi. Oceniana będzie śmiertelność pacjentów z przyczyn naturalnych z obturacyjnym bezdechem sennym oraz z przyczyn nagłych lub niewyjaśnionych (możliwość udziału osób trzecich) na podstawie sekcji zwłok. Wszyscy pacjenci wyrazili zgodę na hospitalizację i badania diagnostyczne. Analizie zostanie poddanych 11232 pacjentów, którzy przebywali w Ośrodku Diagnostyki Leczenia Zaburzeń Snu, Bezdechu Sennego i Chorób Układu Oddechowego w latach 2005 – 2019. Wszyscy zostaną zweryfikowani w Ministerstwie Cyfryzacji, następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym zostanie określona wyjściowa przyczyna zgonu postawiona przez lekarza stwierdzającego zgon chorego. Dodatkowa analiza zostanie wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, gdzie zostanie przeprowadzana szczegółowa weryfikacja i analiza sekcji zwłok osób, które zmarły z przyczyn nagłych lub z udziałem osób trzecich. Wydaje się być zasadnym, aby określić przyczyny śmiertelności u osób z OBS, aby móc im zapobiegać w trakcie opieki.

Określenie przyczyny śmiertelności u pacjentów diagnozowanych z podejrzeniem OBS pozwoli zdefiniować przyczyny zgonów w tej grupie pacjentów pacjentów, a tym samym określić cele terapeutyczne.

CEL BADANIA PROSPEKTYWNEGO

Celem badania jest ocena parametrów biochemicznych takich jak: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL i triglicerydy, enzymy martwicy mięśnia sercowego: troponina H i I, kinaza kreatynowa, CK – MBmass, proBNP, liczba płytek krwi, APPT, INR, fibrynogen, szybkość agregacji płytek krwi oraz parametry stanu oksydacyjnego: MDA. Chcemy ustalić, który z powyższych parametrów może być wystarczająco czuły i swoisty do wczesnego wykrycia OBS.

Materiał zostanie pobrany ponownie po okresie roku od pierwszego zabezpieczenia materiału, zostaną ocenione te same parametry w zależności od czterech grup: kontrola (chorzy, u których nie rozpoznano OBS), terapia pozycyjna, terapia CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) oraz chorzy, którzy przerwali leczenie (fail to treat).

logo biale